Pre Season Camp 2021:
8. - 10. September
Aschreiwung bis den 1. September 2020.

Frndschaften

Lier aner Spiller kennen a bau nei Frndschaften op.

Kompetitivitit

Mooss dech un anere Spiller fir besser ze ginn.

Spaass

Geniss deng Zit mat denge Kollegen.

Fhegkeeten

Verbesser deng Fhegkeeten!

Iessen a Gedrnks

All Spiller kritt eppes z'iessen an ze drnken.

Erfahren an diplomiert Traineren

Profitier vun der Erfahrung vu gudden Traineren.

T-Shirt & Hoodie

All Spiller kritt een T-Shirt an een Hoodie.